سید مهدی

ماده گرگی دل اگر از سگ چوپان ببرد

شب به شب قوچی از این دهکده کم خواهد شد

حامد عسکری
10 موافق