شهری برای آنان که هر روز را بهتر از دیروز می خواهند.